Posted at 13 พฤศจิกายน 2561
0

ขั้นตอนการโอนย้ายกรรมสิทธิ์ผู้ถือครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์

“โอนรถ” …เรื่องง่ายไม่ยากแค่อาจจะเสียเวลานิดหน่อย
การโอนกรรมสิทธิ์รถ เตรียมเอกสารดังนี้
1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผุ้มีอำนาจลงนาม
3.สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
4.สำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา (กรณีโอนรับมรดก)
5.แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียนร้อยแล้ว
6.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอง กรณีผู้โอน และ/หรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง

อัตราค่าธรรมเนียมและบัญชีอัตราภาษี ตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบกและตามพ.ร.บ.รถยนต์
1 ค่าคำขอ 5 บาท
2 ค่าธรรมเนียมการโอน 100 บาท
3 ค่าอากรแสตมป์ 500 บาท ต่อราคาประเมินรถทุก 100,000 บาท
4 ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 200 (ถ้าเปลี่ยน)
5 ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียน 100 บาท (กรณีเล่มทะเบียนชำรุด หรือ เก่า)
หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับผม หรือโทร 1584 Call Center กรมการขนส่งทางบก

#ขั้นตอนการโอนรถ #โอนย้ายกรรมสิทธิ์ผู้ถือครองรถยนต์ และ #โอนรถจักรยานยนต์ #โอนรถ #โอนรถมอเตอร์ไซด์
กดติดตาม : https://s66j9.app.goo.gl/eNh4

Vlog แหล่งรวมเรื่องราวสาระความรู้ | thailand clip : https://s66j9.app.goo.gl/d7Sv
ไอที​ มีสาระ | thailand clip : https://s66j9.app.goo.gl/XgF6
เมนูกับข้าว,เมนูอาหาร | thailand clip food : https://s66j9.app.goo.gl/JGMX
ป้ายกำกับ:, , , ,

0 Comment on this Article

เขียนรีวิว